Projekty pomocowe

Projekt Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Gruzji odbyła się konferencja zamykająca projektu pn. „Program Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele krajów beneficjentów, członków konsorcjum oraz koordynatorzy projektu po stronie Komisji Europejskiej. Stronę polską reprezentowali  przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Należy podkreślić, że projekt został bardzo wysoko oceniony zarówno przez przedstawicieli KE jak i kraje beneficjentów. Podkreślano przede wszystkim trafną konstrukcję programu, dzięki której nie tylko wzmocniono sieć współpracy wielostronnej, co przyczyniło się do zwiększenia zdolności operacyjnych (w tym specjalnych technik dochodzeniowych) organów ścigania krajów PW ale również dało możliwość przekazania i wymiany wiedzy eksperckiej w systemie działań dwustronnych, gdzie każdy kraj PW miał swojego opiekuna/partnera spośród krajów UE będących członkami konsorcjum.Z ogromnym uznaniem beneficjentów spotkał się praktyczny wymiar przeprowadzonych szkoleń.

---------------------

Projekt Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego był realizowany w latach 2014 – 2018 w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej a jego beneficjentami były kraje Partnerstwa Wschodniego - Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Rolę partnera wiodącego konsorcjum realizującego projekt pełniła Polska. Partnerzy konsorcjum to: Francja, Finlandia, Litwa, Niemcy, Szwecja oraz ICMPD – Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej.

Przedsięwzięcie o budżecie 5 mln Euro miało na celu zintensyfikowanie współpracy policyjnej w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej:

 • pomiędzy państwami UE, a państwami Partnerstwa Wschodniego,
 • pomiędzy samymi państwami Partnerstwa Wschodniego.

Pomoc ekspercka realizowana dla beneficjentów w ramach projektu obejmowała szerokie spektrum tematyczne, w tym m. in. :

 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Zwalczanie handlu ludźmi
 • Zwalczanie handlu narkotykami
 • Zwalczanie przestępczości gospodarczej - pranie pieniędzy
 • Zwalczanie terroryzmu i cyberprzestępczości
 • Zarządzanie funduszami UE
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w egzekwowaniu prawa
 • Analiza kryminalna i bazy danych
 • Kryminalistyka.

Łącznie w 125 szkoleniach przeprowadzonych przez 475 ekspertóww ramach Programu wzięło udział 1758 uczestników z 6 krajów PW.

Działania były realizowane w ramach dwóch komponentów:

 • Komponent 1. Dwustronne partnerstwa między organami ścigania UE i partnerami krajów PW;
 • Komponent 2. Wielostronne szkolenia menedżerskie i operacyjne w obszarach priorytetowych.

I obejmowały: szkolenia zaawansowane, wizyty studyjne, studia przypadków i spotkania operacyjne.

W komponencie dwustronnym Polska odpowiadała za współpracę z Mołdawią i Armenią.

Przykładem realizowanego na rzecz partnera mołdawskiego działania było szkolenie dotyczące zabezpieczenia przestrzeni publicznej podczas imprez masowych przed zagrożeniami o charakterzeterrorystycznym wdrażane w Kiszyniowie w Mołdawii. Polscy eksperci policyjni Centralnego Biura Śledczego Policji, Głównego Sztabu Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, przy wsparciu ekspertów z Francji przygotowali służby beneficjenta do samodzielnego zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających służb na wypadek ataku terrorystycznego. Ambitny scenariusz ćwiczeń był złożony i trudny do przeprowadzenia. Zakładał atak terrorystów na kibiców podczas odbywającego się na stadionie meczu piłki nożnej. W trwających kilka godzin ćwiczeniach wzięło udział blisko 350 osób – sił policyjnych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Mołdawii. Były to pierwsze w historii Mołdawii ćwiczenia na taką skalę, o takiej tematyce, zorganizowane według dostarczonych przez polskich ekspertów założeń. Stanowiły one unikalną platformę koordynacji i współpracy w celu wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy służbami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa.

Jednym z wniosków konferencji zamykającej było rozważenie możliwości realizacji kolejnej edycji projektu w oparciu o szczegółową analizę przeprowadzonych dotychczas działań.

Powrót na górę strony