100-lecie Interpolu

W 2023 roku Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – INTERPOL obchodzi 100-lecie swojego powstania.

#INTERPOL100 #ForASaferWorld

Logo obchodów 100-lecia INTERPOLU

Grafika przedstawia oficjalne logo obchodów 100-lecia INTERPOLU (autor: MOPK-INTERPOL)

Początek INTERPOLOWI dała Międzynarodowa Komisja Policji Kryminalnych powołana we wrześniu 1923 roku w Wiedniu na Międzynarodowym Kongresie Policji Kryminalnych. W roku 1946 podczas konferencji w Brukseli reaktywowano Międzynarodową Komisję Policji Kryminalnych (użyto po raz pierwszy nazwy „INTERPOL) i przeniesiono jej siedzibę do Paryża. Dziesięć lat później (1956) Komisja przyjęła nazwę Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – INTERPOL. Wtedy również uchwalono jej Statut, który jest podstawnym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie Organizacji i jej Członków.

Porównanie obecnej (z lewej) i poprzedniej (z prawej) siedziby Sekretariatu Generalnego INTERPOLU.

Obecna (z lewej) i poprzednia (z prawej) siedziba Sekretariatu Generalnego INTERPOLU (autor: MOPK-INTERPOL)

Od początku zadaniem Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – INTERPOL jest pomaganie organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości, poprzez m.in. zaawansowaną technologicznie infrastrukturę komunikacyjną, wsparcie techniczne i operacyjne. Obecnie działalność  INTERPOLU koncentruje się na zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu oraz cyberprzestępczości, ale z wykorzystaniem kanału INTERPOLU przeciwdziała się i zwalcza przestępczość gospodarczą, handel ludźmi i przestępczość seksualną wobec dzieci, nielegalny obrót dobrami kultury czy przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu oraz podejmuje się działania w celu budowaniu potencjału służb policyjnych w zakresie nowych technologii i innowacji.

Współpraca w ramach INTERPOLU opiera się na sieci Krajowych Biura INTERPOLU (jednym w każdym kraju członkowskim), połączonych całodobowo bezpiecznym systemem łączności I-24/7. Działania podejmowane w ramach INTERPOLU koordynuje Sekretariat Generalny w Lyonie, pracujący  przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jako centralny punkt kontaktowy dla każdego Krajowego Biura INTERPOLU (KBI). Współpraca w ramach INTERPOLU odbywa się w 4 oficjalnych językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i arabskim.

Porównanie obecnego (z lewej) i poprzedniego (z prawej) sposobu prowadzenia wymiany informacji w ramach INTERPOLU.

Obecny (z lewej) i poprzedni (z prawej) sposób prowadzenia wymiany informacji w ramach INTERPOLU (autor: MOPK-INTERPOL)

Polska Policja jest obecna w międzynarodowych strukturach policyjnych od 1923 r. kiedy to jej przedstawiciele uczestniczyli w kongresie założycielskim Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych. W roku 1952 wskutek uwarunkowań politycznych strona polska zerwała wszelkie kontakty z INTERPOLEM, chociaż formalnie nigdy z niego nie wystąpiła. Wznowienie członkostwa nastąpiło w 1990 r. i od tego momentu Polska została ponownie uznana przez społeczność międzynarodową za pełnoprawnego członka tej Organizacji.

Dzięki przynależność do INTERPOLU, polska Policja uzyskała m.in. dostęp do baz danych Organizacji, jak również do nowoczesnego zinformatyzowanego systemu wymiany informacji o globalnym zasięgu. Za pośrednictwem tej sieci polska Policja może bez zbędnej zwłoki kontaktować się z organami ścigania innych państw oraz przetwarzać informacje. Jako członek INTERPOLU może również przekazywać, wymieniać i zdobywać doświadczenia w zakresie zwalczania przestępczości podczas organizowanych przez Organizację konferencji i szkoleń międzynarodowych.

Należy podkreślić również to, że na podstawie porozumień zawartych przez Komendanta Głównego Policji z zasobów INTERPOLU korzysta również  Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa i Krajowa Administracja Skarbowa.

Film Film promocyjny obchodów 100-lecia INTERPOLU (autor: MOPK-INTERPOL)

Pobierz plik Film promocyjny obchodów 100-lecia INTERPOLU (autor: MOPK-INTERPOL) (format mp4 - rozmiar 40.15 MB)

W roku 1923 Organizacje zakładały 24 kraje. W 1967 INTERPOL liczył 100 państw członkowskich. Obecnie do INTERPOLU należy 195 państw  i jest on największą oraz najbardziej znaną na świecie międzynarodową organizacją policyjną, ważnym forum współpracy policyjnej państw, zwłaszcza tych, które nie należą do Unii Europejskiej. 

Więcej informacji na stronie INTERPOL 100 dostępnej w jezyku angielskim, francuskim, hiszpańskim i arabskim.

Powrót na górę strony