Europejski Program Wymiany Policyjnej

Program Wymiany CEPOL

Program Wymiany jest sztandarowym produktem i wizytówką działalności szkoleniowej Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oferując przedstawicielom organów egzekwowania prawa możliwość wymiany praktycznych doświadczeń międzynarodowych podczas trwających do 2 tygodni wyjazdów odbywających się na zasadzie wzajemności (delegowanie uczestnika wiąże się ze sprawowaniem przez niego funkcji opiekuna w trakcie rewizyty dopasowanej przez CEPOL osoby). Częścią składową programu jest także organizacja i realizacja wizyt studyjnych w siedzibach agencji unijnych w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (takich jak Europol, Eurojust, Frontex, FRA, OLAF czy EMCDDA).

Wzorowane na programie ERASMUS przedsięwzięcie szkoleniowe obejmuje swoim zakresem  wszystkich przedstawicieli służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE oraz krajów trzecich (państwa Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i Turcja). W ciągu roku uczestniczy w nim kilkaset przedstawicieli. Jest to jeden z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych komponentów oferty szkoleniowej CEPOL

Za realizację naboru uczestników oraz merytoryczny nadzór nad programem w każdym państwie członkowskim odpowiedzialny jest Krajowy Koordynator ds. Wymiany funkcjonujący w ramach Jednostki Krajowej CEPOL (CNU), umiejscowionej w strukturze BMWP KGP.

W roku 2016 strona polska złożyła największą liczbę aplikacji wśród wszystkich państw członkowskich (59 osób), z czego finalnie w ramach prac Zespołu CEPOL ds. Wymiany dopasowanych zostało 35 uczestników z Polski (w tym 5 z BMWP KGP), co stawia Polskę na drugim miejscu wśród państw członkowskich UE.

W ramach organizowanej przez CEPOL w 2016 r. wizyty studyjnej w siedzibach Europolu i Eurojustu brał udział przedstawiciel CBŚP. Składową część programu stanowią również warsztaty dla kadry strategiczno-decyzyjnej uczestniczącej w szkoleniu „Future Leaders”, które zostały zorganizowane w Finlandii w lutym 2016 r. (udział Z-cy Dyr. BMWP KGP).

Warto zaznaczyć, że polska Jednostka Krajowa CEPOL jest kluczowym partnerem Agencji w ramach przedmiotowego programu, co wzmacnia pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jednocześnie umożliwia to udział największej ilości polskich reprezentantów wśród wszystkich państw UE, przyczyniając się do wymiany bezpośrednich kontaktów, wzajemnych doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach priorytetowych dla naszego kraju zagadnień.

Powrót na górę strony