CEPOL – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania

Data publikacji 24.02.2010

CEPOL

CEPOL, czyli Agencja Unii Europejskiej ds. Szkoleń w Dziedzinie Ścigania to jedna z instytucji Unii Europejskiej, której celem jest optymalizacja współpracy między ośrodkami szkoleniowymi policji państw członkowskich UE, w szczególności:

 • realizacja szkoleń dla funkcjonariuszy organów ścigania w następujących obszarach: ochrona praw człowieka i podstawowych wolności, zapobieganie i zwalczanie terroryzmu oraz poważnej przestępczości, dotyczącej co najmniej dwóch państw członkowskich, utrzymywanie porządku publicznego, zwłaszcza w kontekście międzynarodowych operacji policyjnych towarzyszących ważnym wydarzeniom, planowanie i zarządzanie misjami UE, tp.;
 • rozwój i unowocześnianie narzędzi i metod szkoleniowych w celu podnoszenia umiejętności funkcjonariuszy organów ścigania;
 • zacieśnianie współpracy z instytucjami szkoleniowymi państw członkowskich zajmujących się szkoleniami funkcjonariuszy organów ścigania;
 • wsparcie państw członkowskich UE w prowadzeniu szkoleń dot. międzynarodowych instrumentów współpracy w dziedzinie egzekwowania prawa, funkcjonowania organów i agencji UE;
 • wsparcie państw członkowskich w rozwijaniu współpracy regionalnej i dwustronnej w zakresie egzekwowania prawa;
 • realizacja szkoleń w celu przygotowania funkcjonariuszy do udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych UE oraz szkoleń dla państw trzecich w dziedzinie budowy potencjału.

Nowa podstawa prawna działania CEPOL weszła w życie 1 lipca 2016 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Główne zmiany w CEPOL:

 • Zmiany zasad działania Agencji,
 • Zmiany w Zarządzie: włączenie KE, kadencyjność, tryb głosowań i wyborów,
 • Rozszerzona grupa docelowa: przedstawiciele różnych organów egzekwowania prawa (funkcjonariusze i pracownicy cywilni),
 • Bliższe powiązanie z LETS (Europejski system szkoleń w zakresie egzekwowania prawa),
 • Tryb planowania prac: Wpisanie się w planowanie UE oraz planowanie wieloletnie.

Jednostka Krajowa CEPOL usytuowana w Wydziale Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP zajmuje się całokształtem współpracy w ramach CEPOL, w tym m.in. koordynacją organizacji szkoleń stacjonarnych na terenie kraju, koordynacją programu wymiany, naborem krajowych uczestników szkoleń organizowanych poza granicami RP, utrzymywaniem kontaktu z Sekretariatem CEPOL, państwami członkowskimi i państwami trzecimi, agencjami i instytucjami UE, organami bezpieczeństwa w RP, opracowywaniem i opiniowaniem projektów i stanowisk, promocją oferty szkoleniowej CEPOL, doradztwem w zakresie obowiązującej praktyki i wymogów proceduralnych.

Najważniejszym gremium strategiczno-decyzyjnym CEPOL jest Zarząd (Management Board), przed zmianą przepisów była to Rada Zarządzająca. Polskim przedstawicielem z prawem głosu w Zarządzie agencji jest Z-ca Dyrektora BMWP KGP, mł. insp. I. Gołębiewska.

Pierwsze posiedzenie Zarządu CEPOL po zmianie podstaw prawnych odbyło się w Bratysławie w dniach 10-11 listopada 2016  pod przewodnictwem słowackiej Prezydencji. W trakcie tego spotkania omówione zostały m.in. kwestie dot. bieżącej działalności oraz planów Agencji w zakresie przyszłego funkcjonowania tzw. Centrów Doskonalenia, a także implementacji wytycznych unijnych w zakresie prawnego usankcjonowania zadań krajowych jednostek pełniących rolę organu łącznikowego między CEPOL-em a właściwymi organami uprawnionymi do współpracy z tą Agencją.

Przedstawiciel BMWP KGP aktywnie uczestniczył również w poprzedzającym ww. spotkanie 1-szym posiedzeniu Jednostek Krajowych CEPOL - CNU, które odbyło się w siedzibie Agencji w dniach 27-29.09.2016. W ramach tego gremium pod przewodnictwem Dyrektora CEPOL zainicjowano proces opracowania zakresu kompetencji i obowiązków CNU w świetle nowych uregulowań prawnych. W trakcie obrad wskazano również na potrzebę wzmocnienia struktur krajowych CEPOL w każdym państwie z uwagi na skalę nowych zadań oraz związaną z tym koordynację wszystkich służb egzekwowania prawa (takich jak Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Prokuratura, ABW, CBA, UdsC itp.)

W ramach szkoleń CEPOL realizowanych w trybie stacjonarnym w 2016 r. skorzystało ok. 140 przedstawicieli polskiej Policji (w tym 19 osób w charakterze wykładowcy). Dodatkowo w 2016 r. polski przedstawiciel uczestniczył w czterech pierwszych modułach 2-letnich studiów magisterskich CEPOL dla kadry strategiczno-decyzyjnej, których edycja pilotażowa rozpoczęła się jesienią w 2015 r., a której zakończenie planowane jest w połowie 2017 r. (polskim uczestnikiem ww. studiów jest Z-ca Dyrektora BMWP KGP).

W ramach CEPOL w 2016 r. odbyło się również 88 szkoleń internetowych (tzw. webinars), w których udział wzięło 630 polskich przedstawicieli (co sytuowało stronę polską na trzecim miejscu wśród państw członkowskich UE). Dodatkowo czterech polskich reprezentantów (w tym przedstawiciel BMWP KGP) uczestniczyło w pilotażowym 7 tygodniowym kursie online języka angielskiego z wykorzystaniem elementów innowacyjnych metod nauczania oraz samokształcenia kierowanego

Strona polska aktywnie uczestniczyła też w pracach nad zmianą podstawy prawnej agencji (vide ramka na sąsiedniej stronie). Przedstawiciel BMWP KGP uczestniczył w pracach grupy roboczej utworzonej na jesieni 2016 r., której celem jest przygotowanie założeń dot. utworzenia i dalszego funkcjonowania tzw. centrów doskonalenia, które w przyszłości zastąpią obowiązujący dotychczas system grantowy.

W pierwszej połowie 2016 r przeprowadzono nabór aplikacji ramowych na lata 2017-2020:

CEPOL zweryfikował pozytywnie wnioski aplikacyjne nadesłane przez 25 państw członkowskich. W przypadku PL, pozytywnie oceniono wszystkie złożone wnioski – razem 10 aplikacji złożonych przez KGP, CBŚP, CLKP, WSPol w Szczytnie, Szkołę Policji w Pile, Szkołę Policji w Katowicach, CSP w Legionowie, Służbę Celno-Skarbową oraz dwa ośrodki szkoleniowe SG w Koszalinie i Kętrzynie. Stawia to Polskę na pierwszym miejscu pod względem liczby pozytywnie ocenionych aplikacji oraz partnerów ramowych co zwiększa konkurencyjność polskiej oferty w trakcie corocznego naboru aplikacji grantowych (większość krajów ma od 1 do 3 przyjętych aplikacji).

Jednostka Krajowa CEPOL

Na podstawie art. 6 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) każde państwo członkowskie zobowiązane jest do utworzenia Jednostki Krajowej pełniącej rolę organu łącznikowego między CEPOL-em  a właściwymi organami uprawnionymi do współpracy z tą Agencją, którymi w tym przypadku są przedstawiciele organów ścigania

W przypadku strony polskiej Jednostka Krajowa CEPOL umiejscowiona  została w strukturze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat współpracy w ramach CEPOL prosimy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Jednostki Krajowej.

Powrót na górę strony