Budżet Policji

Polska Policja w 2014 roku dysponowała budżetem w wysokości ponad 8,8 mld zł, z czego na wydatki rzeczowe przeznaczono ponad 1,46 mld zł. Ponadto w roku 2014 kontynuowano realizację zadań w ramach „Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji”, na które przeznaczono 262,8 mln na inwestycje budowlane i 85,8 mln na remonty. Ponadto, w ramach posiadanych limitów finansowych wygospodarowano środki na nowoczesny sprzęt transportowy, przezbrojenie, teleinformatykę, bezpieczeństwo osobiste policjantów, umundurowanie, remonty i inwestycje budowlane. Prezentując wydatki na sprzęt i inwestycje w jakiejkolwiek instytucji, trzeba zawsze pamiętać, że ich wielkość każdorazowo uzależniona jest od możliwości budżetowych i wynikającego z nich rachunku ekonomicznego.

W 2015 r. na realizację wydatków polskiej Policji zaplanowano w budżecie państwa ponad 8,62 mld zł. Na wydatki rzeczowe ujęto 1,3 mld zł, na inwestycje budowlane – 347 mln zł, z czego 273 mln zł na zadania w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz 130,5 mln zł na zakupy inwestycyjne, w ramach których realizowane będą m.in. na zadania w zakresie rozwiązań łącznościowo-teleinformatycznych (54,2 mln zł) oraz doposażenie jednostek Policji w sprzęt transportowy (74,2 mln zł)

Budżet Policji w poszczególnych latach
Lata BUDŻET w mln PLN
2015 8,6
2014 8,6
2013 8.6
2012 8,3
2011 8.1
2010 7.6
2009 8.3
2008 8.5
2007 7.2
2006 6.2
2005 6
2004 5.9
2003 5.5
2002 5.3
2001 5.3
2000 4.7

Dodatkowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Policję są środki pochodzące z Unii Europejskiej, w znacznej mierze przeznaczone na: remonty i termomodernizację obiektów, zakup sprzętu łączności, teleinformatycznego i informatycznego wraz z oprogramowaniem, zakup sprzętu transportowego oraz szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. W 2014 r. wydatki ze środków unijnych w budżecie państwa wyniosły 49,6 mln zł zaś z budżetu środków europejskich – 61,4 mln. zł. Na rok 2015 zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć z udziałem środków UE: zakup sprzętu transportowego, informatycznego i łączności, zakup lub aktualizacje systemów informatycznych, remonty i termomodernizacje budynków oraz szkolenia.

Powrót na górę strony