Dostępność KGP

Usługa bezpłatnego tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Główna Policji z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona [1] zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy (pdf, 1,2 mb). Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: jezykmigowy@policja.gov.pl.
  • faksem pod numer: 47 72 122 67.
  • listownie na adres: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.
  • złożyć osobiście w Biurze Przepustek Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. Biuro Przepustek Komendy Głównej Policji czynne jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8:15-16:15.
  • przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer tel. 784 615 484, zawierającą elementy wskazane w formularzu.

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem Punktu Recepcyjnego KGP powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Główna Policji zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

[1] Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewózkiego.

Powrót na górę strony