Misje pokojowe - informacje ogólne - Misje pokojowe - O Policji

Misje pokojowe

Misje pokojowe - informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Misje pokojowe/obserwacyjne/operacje zarządzania kryzysowego są jednym z narzędzi dostępnych dla społeczności międzynarodowej mającym na celu rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie wojnom domowym w regionach nieustabilizowanych. Służą również odbudowie strat będących następstwem trwania konfliktu oraz zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów czy referendów.

Misje pokojowe ONZ

Karta NZ przewiduje, że w celu utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa na świecie, wszystkie państwa członkowskie ONZ winny użyczyć organizacji niezbędnych sił zbrojnych i infrastruktury. Podstawą prawną utworzenia misji jest Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ która określa mandat misji. Kierownictwo nad zarządzaniem misją pokojową sprawuje Sekretarz Generalny ONZ, który składa Radzie raporty o przebiegu misji oraz wyznacza Specjalnego Przedstawiciela (SRSG – Special Representative of the Secretary General) sprawującego kontrolę bezpośrednio na miejscu misji. Misje wspiera utworzony w 1992 roku Departament Misji Pokojowych ONZ (DPKO).

Unijne operacje zarządzania kryzysowego

Pod auspicjami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS – European External Action Service) – korpusu dyplomatycznego Unii Europejskiej m.in. działają:

Dyrektoriat Planowania i Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management & Planning Directorate) – jednolita, cywilno-wojskowa struktura planowania strategicznego misji i operacji oraz Cywilne Centrum Planowania Operacyjnego (Civilian Planning & Conduct Capability) – stała struktura odpowiedzialna za samodzielne operacje o charakterze cywilnym w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (CSDP). Centrum zapewnia efektywne planowanie, koordynowanie oraz prowadzenie cywilnych operacji zarządzania kryzysowego. Dyrektor CPCC jest Dowódcą Operacji Cywilnych.

Podstawą prawną utworzenia operacji/misji unijnej jest Decyzja Rady UE.  Decyzja określa m.in. cele, zadania i strukturę misji, obowiązki jej szefa i personelu, budżet i oraz czas trwania.

Wydatki związane z udziałem kontyngentów policyjnych poza granicami państwa finansowane są z budżetu państwa, w części ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeśli środki finansowe na ten cel nie zostały uwzględnione w wymienionym budżecie, zapewnia je Rada Ministrów (art. 145g Ustawy o Policji).

DZIAŁALNOŚĆ POLSKICH KONTYNGENTÓW POLICYJNYCH

Historia

Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od 27 marca 1992 roku. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych utworzył polską grupę policyjną w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Jugosławii (UNPROFOR) w ramach którego służbę pełniło 30 polskich policjantów. Wypełniali zadania w zakresie:

 • obserwacji oraz inspekcji,
 • przestrzegania praw człowieka,
 • pomocy instytucjom międzynarodowym w dystrybucji pomocy humanitarnej.

Polscy policjanci dotychczas pełnili służbę pod auspicjami:

 1. Organizacji Narodów Zjednoczonych:
  • UNPROFOR - teren byłej Jugosławii (1992-1995)
  • UNGCI - Irak (1995-1996)
  • UNTAES - Chorwacja (1996-1998)
  • UNIPTF - Bośnia i Hercegowina (1996-2002)
  • UNMOT - Tadżykistan (1998-2000)
  • UNMIK – Kosowo (1999–2008)
  • UNOMIG – Gruzja (2003-2009)
 2. OBWE
  • Chorwacja (1998-2001)
 3. Unii Europejskiej
  • PROXIMA – Macedonia (2003–2005)
  • EUPM - Bośnia i Hercegowina (2003 - 2012)
  • AMIS II – Sudan (2005–2006)
 4. Unii Zachodnioeuropejskiej
  • MAPE - Albania (1997-2001)
 5. Inicjatywa Departamentu Stanu USA
  • Polski Kontyngent Policyjny dla Wsparcia Irackich Sił Policyjnych w Republice Iraku (2004 – 2005)

Podczas oddelegowania do służby w ww. kontyngentach policyjnych śmierć poniosło 6 polskich policjantów a 52 zostało rannych.

Współczesność

Od początku istnienia misji służbę poza granicami kraju polscy policjanci pełnili pod auspicjami:

 1. Organizacji Narodów Zjednoczonych:
 2. Unii Europejskiej:

Łącznie w polskich kontyngentach policyjnych służbę pełniło 3 518 policjantów.

REGULACJE PRAWNE dot. KONTYNGENTÓW POLICYJNYCH

 • Ustawa o Policji z 06.04.1990 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1755, z 2009 r. Nr 102, poz. 841),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 192, poz. 1607, z 2004 r. Nr 6, poz. 43, z 2006 r. Nr 108, poz. 741 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1294),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1042, z 2011 r. Nr 94 poz. 553),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania kontyngentu policyjnego wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 23 poz. 188),
 • Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203).

 

* stan na dzień 19 maja 2016 r.”