Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko drugiego oficera łącznikowego Policji w Madrycie

W związku z planowanym utworzeniem drugiego stanowiska oficera łącznikowego Policji w Madrycie, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP planuje przeprowadzenie procedury konkursowej.

W celu ubiegania się o stanowisko drugiego oficera łącznikowego Policji w Madrycie kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 • starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów),
 • co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
 • doświadczenie w służbie kryminalnej,
 • wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
 • wiedza merytoryczna w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
 • bardzo dobry stan zdrowia (będzie weryfikowany przez MSZ wobec kandydata wyłonionego w trakcie procedury kwalifikacyjnej),
 • znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego na poziomie B2.

Ponadto, dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • doświadczenie w służbie poza granicami kraju,  
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji.

Przewidywane warunki finansowe: stopień dyplomatyczny radcy, mnożnik dodatku zagranicznego: 5,6; mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 2,8.  

Planowana data oddelegowania: od 1 września 2024 roku.

Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin obejmować powinien następujące etapy:

 • egzamin ze znajomości języka obcego:  
 • 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka obcego,  
 • egzamin ustny,
 • egzamin merytoryczny: 15 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu pionu kryminalnego i współpracy międzynarodowej,
 • rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będą oceniane:
 • wskazane kryteria formalne oraz dodatkowe,
 • umiejętności interpersonalne,
 • postawa, motywacja.

W celu zaliczenia egzaminu kandydaci będą musieli uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi ze wszystkich etapów.

Oficerowie Policji nieposiadający dokumentów potwierdzających wymagany poziom znajomości języka, wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 778), w toku dalszej procedury, mogą przystąpić do stosownego egzaminu we własnym zakresie w jednej z placówek wymienionych w Rozporządzeniu lub zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie) zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz w formie elektronicznej na adres krystian.sinicki@policja.gov.pl, proszę przysyłać drogą służbową do 22 kwietnia 2024 roku.

Do raportów powinny być załączone:

 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Data postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów.

Powrót na górę strony