Misje pokojowe

Dobór policjantów do składu osobowego XXXV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP)

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXXV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Planowany termin delegowania policjantów zakwalifikowanych do składu XXXV zmiany JSPP do Kosowa to czerwiec 2023 roku.

Dobór policjantów do składu XXXV rotacji JSPP zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych postępowaniach:

a)    dla kandydatów na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki, oraz
b)    dla kandydatów na pozostałe stanowiska.

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji z doboru do składu XXXV rotacji JSPP wyłączeni zostali policjanci, którzy byli delegowani do Kosowa w ramach XXXII i XXXIII rotacji JSPP.
 
Komendant Główny Policji, w oparciu o rekomendację zespołu powołanego w celu przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydatów do służby w kontyngentach policyjnych, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych policjantów do składu osobowego XXXV zmiany JSPP.

Kandydaci na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki muszą spełniać następujące kryteria/posiadać:

 • stopień służbowy oficera Policji,
 • minimum 10 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1”,
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 • minimum od dwóch lat prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 • uregulowaną sytuację rodzinną.

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryterium dodatkowe:

 • doświadczenie w pełnieniu służby na stanowisku kierowniczym/dowódczym w służbie prewencyjnej lub kontrterrorystycznej.

Pozostali policjanci zgłaszający swoją kandydaturę do służby w ramach XXXV zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, powinni spełniać niżej wymienione kryteria obowiązkowe:    

 • minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,
 • od minimum 2 lat posiadać prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,
 • mieć uregulowaną sytuację rodzinną,
 • posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy tylko oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki).

Uwzględniając specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie, duży wpływ na samo zakwalifikowanie się do składu osobowego będzie miało spełnianie przez kandydata poniższych kryteriów dodatkowych:

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2” (umiejętności kandydaci mogą potwierdzić dobrowolnym przystąpieniem do egzaminu językowego),
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C”.

Każde z postępowań będzie przebiegało w dwóch etapach:

ETAP I (dotyczy wszystkich kandydatów)

Wszyscy kandydaci do służby w JSPP mają obowiązek złożyć raport skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Raport składa się z zachowaniem drogi służbowej, podlega on zaopiniowaniu przez przełożonych i powinien zawierać własnoręczne podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją (załącznik nr 2) o warunkach pełnienia służby w jednostce, a także zgodę na rejestrowanie rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie postępowania (załącznik nr 3) oraz potwierdzenie spełnienia wymogów formalnych i dodatkowych.

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CBZC, WSPoL, CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP.


Do raportów powinny zostać dołączone niżej wymienione informacje dotyczące kandydata:

 • ocena wykonywanych zadań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie – wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,
 • korzystane ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,
 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.,
 • rozmowy dyscyplinujące, w stosunku do których nie upłynął termin usunięcia notatki z akt osobowych kandydata,
 • informację o toczących się postępowaniach dyscyplinarnych, karnych oraz karach, które nie uległy zatarciu,
 • wynik rozmowy z psychologiem.

Rozmowa z psychologiem zostanie przeprowadzona we właściwych, ze względu na miejsce pełnienia służby kandydatów, jednostkach organizacyjnych Policji. Ostateczny wynik rozmowy: „pozytywny/negatywny” psycholog dokumentuje w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CBZC, CPKP „BOA”, WSPoL, CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP, BSWP i CBZC wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§29 pkt 32 lit. 3 Zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, Dz. Urz. KGP nr 18 poz. 135 z późn. zm.). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP, CBZC, CPKP „BOA” oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

 • Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,
 • Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy z psychologiem i zgodę, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, odpowiednio: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Powyższe nie dotyczy kandydatów na stanowisko Dowódcy / Zastępcy Dowódcy XXXV rotacji JSPP - do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zaproszeni zostaną również funkcjonariusze, którzy nie uzyskają zgody przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

ETAP II

Realizowany będzie przez dwa zespoły powołane decyzjami Komendanta Głównego Policji odrębnie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki oraz dla kandydatów do służby na pozostałych stanowiskach w ramach JSPP.  Postępowanie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki zostanie przeprowadzone w Komendzie Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniu 14 grudnia 2022 roku. Postępowania dla policjantów kandydujących na pozostałe stanowiska w ramach XXXV zmiany JSPP zostaną przeprowadzone w CSP w Legionowie w dniach 9-13 stycznia 2023 roku oraz w Szkole Policji w Katowicach w dniach 16-20 stycznia 2023 roku.

Etap drugi obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B1” dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy, oficerów policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki oraz wszystkich funkcjonariuszy wyrażających chęć przystąpienia do egzaminu językowego),
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 maja 2021 roku w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów, Dz. U. KGP z 2021 r. poz. 35, ze zm. Dz. U. KGP z 2022 r. poz. 66),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji, rozmowy kwalifikacyjne będą nagrywane – o czym należy poinformować kandydatów.  

(BMWP KGP)

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony