Misje pokojowe

KGP

Postępowanie kwalifikacyjne do składu XXXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Planowany termin delegowania policjantów zakwalifikowanych do składu XXXIII zmiany JSPP do Kosowa – grudzień 2021 r.

Dobór policjantów do składu XXXIII rotacji JSPP zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych postępowaniach:

a) dla kandydatów na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki, oraz

b) dla kandydatów na pozostałe stanowiska w jednostce.

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji z doboru do składu XXXIII rotacji JSPP wyłączeni zostali policjanci, którzy byli delegowani do Kosowa w ramach XXX i XXXI rotacji JSPP.

Komendant Główny Policji, w oparciu o rekomendację zespołów powołanych w celu przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydatów do służby w kontyngentach policyjnych, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych policjantów do składu osobowego XXXIII zmiany JSPP.

Kandydaci na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki muszą spełniać następujące kryteria/posiadać:

 • stopień służbowy oficera Policji,
 • minimum 10 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B2”,
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 • minimum od 2 lat prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do pełnienia służby w warunkach misji,
 • uregulowaną sytuację rodzinną.

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryterium dodatkowe:

 • doświadczenie w pełnieniu służby na stanowisku kierowniczym/dowódczym w służbie prewencyjnej lub kontrterrorystycznej.

Pozostali policjanci zgłaszający swoją kandydaturę do służby w ramach XXXIII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, powinni spełniać następujące kryteria/posiadać:

 • minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,
 • minimum od 2 lat prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,
 • uregulowaną sytuację rodzinną,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska kierownicze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki).

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryteria dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie:

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2”,
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C”.

Każde z postępowań będzie przebiegało w dwóch etapach:

Etap I (dotyczy wszystkich kandydatów)

Wszyscy kandydaci do służby w JSPP mają obowiązek złożyć raport skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Raport składa się z zachowaniem drogi służbowej, podlega on zaopiniowaniu przez przełożonych i powinien zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach pełnienia służby w jednostce.

Termin składania raportów przez zainteresowanych, oddzielnie dla każdego z postępowań, wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP.

Do raportów powinny zostać dołączone niżej wymienione informacje dotyczące kandydata:

 • ocena wykonywanych zadań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie - wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,
 • korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,
 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.,
 • rozmowy dyscyplinujące, w stosunku do których nie upłynął termin usunięcia notatki z akt osobowych kandydata,
 • informację o toczących się postępowaniach dyscyplinarnych, karnych oraz karach, które nie uległy zatarciu,
 • wynik rozmowy z psychologiem.

Rozmowa z psychologiem zostanie przeprowadzona we właściwych, ze względu na miejsce pełnienia służby kandydatów, jednostkach organizacyjnych Policji. Ostateczny wynik rozmowy: „pozytywny/negatywny”, psycholog dokumentuje w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

O miejscu i terminie rozmowy z psychologiem, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, WSPol., CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP i BSWP wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18 poz. 135 z późn. zm.). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP/KSP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA” oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

- Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,

- Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem i zgodę, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, odpowiednio: Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

ETAP II

Realizowany będzie przez dwa zespoły powołane decyzjami Komendanta Głównego Policji odrębnie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki oraz dla kandydatów do służby na pozostałych stanowiskach w ramach JSPP. Postępowanie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki zostanie przeprowadzone w Komendzie Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniu 28 czerwca 2021 r. Postępowania dla policjantów kandydujących na pozostałe stanowiska w ramach XXXIII zmiany JSPP zostaną przeprowadzone w CSP w Legionowie w dniach 26-30 lipca 2021 r. oraz w Szkole Policji w Katowicach w dniach 9-13 sierpnia 2021 r.

Etap drugi obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B2” dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki, poziom „B1” dla pozostałych oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki),
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 maja 2021 r. w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów (Dz. Urz. KGP z 2021 r. poz. 35)),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie.

Termin przesłania do BMWP KGP raportów oficerów Policji-kandydatów do objęcia stanowisk dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP to 18 czerwca 2021 r.

Termin przesłania do BMWP KGP raportów pozostałych kandydatów to 2 lipca 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w komórkach kadrowych jednostek organizacyjnych Policji lub dzwoniąc na nr telefonów: 47 72 150 66 lub 47 72 154 49.

Informacja o warunkach pełnienia służby w jednostce

Warunki socjalne i należności finansowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) przysługuje:

 • dodatek zagraniczny w wysokości np.: policjant/pielęgniarz – 42,50 PLN, policjant kierowca – 45,00 PLN, dowódca drużyny – 52,50 PLN, dowódca plutonu 57,50 PLN dziennie,
 • ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej.

Ponadto, zgodnie z mandatem misji, przysługuje per-diem w wysokości 98,99 Euro dziennie (środki finansowe na indywidualne utrzymanie policjanta wypłacane przez misję).

UWAGA !!!!:

Koszt wyżywienia w wysokości 13.80 Euro dziennie, funkcjonariusz pokrywa we własnym zakresie w miejscu zakwaterowania. Koszty wyżywienia rozliczane są w cyklu miesięcznym.

Podczas pobytu na misji przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Z ważnych przyczyn służbowych zastrzega się ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości. Niewykorzystanie urlopu w trakcie okresu delegowania skutkuje jego utratą.

Podróże do kraju (na urlop) organizowane są we własnym zakresie.

Policjanci zachowują prawo do otrzymywania uposażenia w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili delegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie jego delegowania do służby poza granicami państwa.

Nienormowany czas służby w zależności od potrzeb na terenie misji

Warunki socjalno-bytowe:

 • jednostka stacjonuje w Kosowskiej Mitrowicy,
 • każdy pluton mieszka w swoim kontenerze mieszkalnym,
 • w kontenerze pokoje 2 lub 3 osobowe (w każdym klimatyzator),
 • na terenie bazy jest: świetlica, sala telewizyjna, siłownia, sauna.
Powrót na górę strony
Polska Policja