Zwierzęta w Policji

Jeźdźcy – konie służbowe (2010 r.)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego, podczas działań Policji, koń służbowy może być używany jako środek przymusu bezpośredniego. Służba patrolowa z użyciem koni służbowych obecnie pełniona jest na terenie kraju w siedmiu jednostkach organizacyjnych Policji.

Zadania ustawowe Policji realizuje 56 policjantów – jeźdźców przy użyciu 57 koni służbowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego, podczas działań Policji, koń służbowy może być używany jako środek przymusu bezpośredniego.

Szczegółowe zestawienie policjantów – jeźdźców i koni służbowych w Policji w latach 2007 - 2010 prezentuje poniższa tabela.

l.p. Jednostka organizacyjna Policji 2009 2010
Liczba policjantów - jeźdźców Liczba koni służbowych Liczba policjantów - jeźdźców Liczba koni służbowych
1 Komenda Stołeczna Policji 13 14 17 20
2 Ogniwo Konne Sekcji Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu 9 12 12 12
3 Posterunek Konny Policji KMP w Chorzowie 4 6 6 6
4 Częstochowska Drużyna Policji Konnej KMP w Częstochowie 6 6 5 5
5 Sekcja Konna i Prewencji na Wodach Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie 4 4 5 4
6 Ogniwo Konne KPP w Tomaszowie Mazowieckim 6 6 7 5
7 Referat Konny Sekcji Prewencji KMP w Szczecinie 5 5 4 5
8 Nieetatowy Zespół Policji Konnej KMP Płock z/s w Radomiu - - - -
9 SUMA 47 53 56 57

 

l.p. Jednostka organizacyjna Policji 2007 2009
Liczba policjantów - jeźdźców Liczba koni służbowych Liczba policjantów - jeźdźców Liczba koni służbowych
1 Komenda Stołeczna Policji 11 11 9 10
2 Ogniwo Konne Sekcji Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu 11 12 12 12
3 Posterunek Konny Policji KMP
w Chorzowie
6 6 4 4
4 Częstochowska Drużyna Policji Konnej KMP w Częstochowie 6 6 6 6
5 Sekcja Konna i Prewencji na Wodach Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie 6 2 6 5
6 Ogniwo Konne KPP w Tomaszowie Mazowieckim 6 6 6 6
7 Referat Konny Sekcji Prewencji KMP w Szczecinie 8 6 7 6
8 Nieetatowy Zespół Policji Konnej KMP Płock z/s w Radomiu 5 0* 5 0*
9 SUMA 59 49 55 49

* do realizacji służby przez Nieetatowy Zespół Policji Konnej KMP Płock koni użyczało Stado Ogierów w Łącku. Nieetatowy Zespół Policji Konnej funkcjonował do końca 2008 roku.

Policjanci – jeźdźcy dotychczas realizowali zadania służbowe na podstawie Zarządzenia nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i jeźdźców oraz zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także norm wyżywienia zwierząt.

Ze względu na fakt, że wymienione zarządzenie nie określa w pełni zasad funkcjonowania komórek konnych w Policji, metod i form realizacji zadań służbowych z użyciem koni oraz zasad szkolenia koni i wymaga także dostosowania do obowiązujących w Policji innych aktów prawnych, regulujących zagadnienia: strukturalno – organizacyjne, logistyczne i programowo – szkoleniowo, dwunastoletnia praktyka stosowania obecnych przepisów wskazała na potrzebę zmiany stanu prawnego.

W efekcie prowadzonych pracw dniu 21 lipca 2009 r. Komendant Główny Policji wydał zarządzenie nr 884 w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia. Zarządzenie weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2009 r.

Przedmiotowy akt prawny wprowadza nowe rozwiązania oraz porządkuje kwestie związane z funkcjonowaniem koni służbowych w Policji a w szczególności:

1. W obszarze organizacyjno – strukturalnym.

Wprowadzono regulacje wskazujące, że komórka konna powinna posiadać minimum 12 koni i realizować zadania na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji. Za zgodą Komendanta Głównego Policji dopuszczono możliwość funkcjonowania komórek konnych o mniejszej liczbie koni służbowych. Opiekunem konia służbowego będzie wyłącznie policjant – jeździec lub kandydat na jeźdźca, który będzie ponosił odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną za powierzonego konia oraz sprzęt jeździecki. Osobą nadzorującą organizację używania i utrzymania koni służbowych będzie koordynator – policjant wchodzący w skład zespołu zajmującego się organizacją używania i utrzymania psów służbowych w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji KWP/KSP. Ponadto w zarządzeniu uregulowano kwestie związane z: nabywaniem, przydzielaniem, przekazywaniem oraz wycofywaniem koni ze służby w Policji. Określone zostały również kryteria zdrowotne i użytkowe dla koni nabywanych do służby i szkolenia w Policji oraz opracowano wzory dokumentów niezbędnych do właściwej organizacji i używania koni służbowych.

2. W obszarze organizacji i planowania służby policjantów – jeźdźców.

Organizując służbę z użyciem koni służbowych, koniecznym będzie uwzględnianie panujących warunków atmosferycznych. Podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. temperatury powietrza powyżej + 25 0C lub niższej niż – 10 0C oraz silnych opadów atmosferycznych, kierownik komórki konnej lub osoba odprawiająca do służby będzie mogła zdecydować o: nie kierowaniu koni do służby; skrócić czas pełnienia służby lub wprowadzić dodatkowe odpoczynki dla koni. Jeździec lub kandydat na jeźdźca będzie mógł być skierowany do wykonywania innych czynności służbowych niż pełnienie służby konno, jedynie w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub braku możliwości przydzielenia konia służbowego. Jeźdźcowi i kandydatowi na jeźdźca przysługiwały będą 2 godzinny dziennie na oporządzanie konia, które wliczane będą do czasu pełnionej służby. W przypadku przydzielenia 2 koni (dotyczy wyłącznie jeźdźca) czas na oporządzanie konia wydłuża się o godzinę. Planując służbę należy zapewnić jeźdźcowi i kandydatowi na jeźdźca nie mniej niż jeden dzień w tygodniu na realizacje ćwiczeń utrzymujących sprawność użytkową konia służbowego. Kierownik komórki konnej podczas nieobecności jeźdźca lub kandydata na jeźdźca, któremu koń został przydzielony, będzie zobowiązany do pisemnego wyznaczenia opiekuna celem sprawowania czasowej opieki nad koniem, która nie będzie mogła trwać dłuższej niż 60 dni. Po upływie tego terminu, konia należy przekazać pod opiekę stałą.

3. W obszarze organizacji szkoleń oraz testowania sprawności użytkowej koni służbowych.

Przyjęto, że szkolenie jeźdźców i koni służbowych realizowane będzie przez komendę wojewódzką/Stołeczną Policji w ramach doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni służbowych. Szkolenie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap szkolenia powinien trwać co najmniej 6 miesięcy, a drugi należy zakończyć w terminie do 12 miesięcy od dnia ukończenia pierwszego etapu szkolenia. Każdy etap szkolenia zakończony będzie testowaniem sprawności użytkowej i wydaniem odpowiednio atestu pierwszego lub drugiego stopnia. Koń służbowy uzyska atest pierwszego stopnia po otrzymaniu minimum 60% punktów w Indywidualnej próbie ujeżdżeniowej na czworoboku i w Próbie sprawności użytkowej. Atest pierwszego stopnia uprawniał będzie do używania konia w służbie patrolowej w ruchu miejskim o małym natężeniu i przy zabezpieczaniu imprez masowych o niskim stopniu ryzyka. Kryteria do uzyskania atestu drugiego stopnia obejmować będą zakres umiejętności niezbędnych do uzyskania atestu pierwszego stopnia i dodatkowo Próbę sprawności użytkowej koni we współdziałaniu z oddziałami i pododdziałami Policji. Po uzyskaniu atestu drugiego stopnia, koń będzie mógł pełnić służbę patrolową w ruchu miejskim o dużym natężeniu oraz będzie mógł być używany do działań w oddziałach i pododdziałach zwartych Policji związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego. Atesty wydawane będą przez komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji na okres do 12 miesięcy. Koń biorący udział w szkoleniu nie będzie mógł być kierowany do innych czynności nie związanych z realizacją przedmiotowego szkolenia.

4. W kwestiach dotyczących utrzymywania koni służbowych w Policji.

Ustalono dzienną stawkę pieniężną normy wyżywienia konia służbowego w wysokości 16,18 zł. Jednocześnie dopuszczono możliwość zwiększenia tej stawki przez komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji. Jeźdźcowi i kandydatowi na jeźdźca wydawane będą normy wyżywienia w naturze lub wypłacany będzie równoważnik pieniężny. O sposobie realizacji wyżywienia koni służbowych decydował będzie komendant wojewódzki/Stołeczny Policji. Jednocześnie ustalono zasady wyliczania wartości pieniężnej konia służbowego, która uzależniona będzie od stopnia wyszkolenia, wieku oraz stanu zdrowia konia.

W kontekście powyższego należy przyjąć, że wejście w życie regulacji zaproponowanych w zarządzeniu spowoduje poprawę funkcjonowania komórek konnych w Policji.

Powrót na górę strony