Zwierzęta w Policji

Przewodnicy – psy służbowe (2010r.)

Organizację oraz sposób używania i utrzymania psów służbowych, w tym wykonywanie zadań przez policjantów – przewodników psów służbowych, reguluje Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.(Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 46 z późn. zm.).

dot. policjantów – przewodników oraz psów służbowych realizujących zadania w służbie prewencyjnej Policji - stan na dzień 31 grudnia 2010 rok.

Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.(Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 46 z późn. zm.).

LICZBA PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH

W służbie prewencyjnej Policji znajduje się (stan na dzień 31.12.2010 r.), 1226* psów służbowych w tym:

 • 908 psów patrolowo – tropiących,
 • 159 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 • 89 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 • 53 psy patrolowych,
 • 14 psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
 • 3 psy tropiące.

Służbę z psami pełni obecnie 1090 policjantów – przewodników, do obowiązków których należy między innymi: efektywne używanie psa w służbie, doskonalenie jego sprawności użytkowej oraz racjonalne żywienie i utrzymanie.

Szczegółowe dane z uwzględnieniem ogólnej liczby policjantów – przewodników, kategorii psów oraz ich liczby w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji szczebla KWP/KSP prezentuje tabela, stanowiąca załącznik do niniejszej Informacji.

DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. instruktorzy Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie wytresowali na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji 68 psów, w tym:

 • 50 psów patrolowo – tropiących,
 • 8 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 • 5 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 • 3 psy do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich,
 • 2 psy patrolowe.

WYCOFANE PSY ZE SŁUŻBY W POLICJI

W wyniku analizy nadesłanych przez KWP/KSP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. protokołów wycofania psów ze służby należy stwierdzić, że wycofanych zostało 186 psów służbowych. Zgodnie z podziałem na kategorie, było to:

 • 151 psów patrolowo – tropiących,
 • 21 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 • 12 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 • 1 pies do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
 • 1 pies patrolowy.

Do głównych przyczyn wycofania psów ze służby zaliczyć należy stany chorobowe wymagające długotrwałego leczenia nie rokującego poprawy oraz wiek starczy psów. W większości przypadków, psy po wycofaniu ze służby przekazywane były dotychczasowym przewodnikom, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 296/08 KGP – pomijając przypadki eutanazji, padnięcia lub zwrotu psa hodowcy w ramach rękojmi.

PODEJMOWANE INICJATYWY W OBSZARZE PSÓW SŁUŻBOWYCH

Decyzją nr 266 KGP z dnia 24 września 2010r., w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności pozoranta, wprowadzony został program kursu specjalistycznego dla pozorantów psów służbowych Policji. Po rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych jednostki organizacyjne Policji posiadające psy służbowe wskazały zapotrzebowanie do udziału w tym kursie 140 policjantów. Zgodnie z informacją uzyskana z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie, w 2011r. zaplanowane zostały do realizacji cztery edycje przedmiotowego szkolenia. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. poprawa poziomu wyszkolenia policjantów - przewodników psów służbowych.

Ponadto trwają prace nad wnioskiem o opracowanie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów - przewodników psów do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachów zwłok na lodzie i w wodzie. Wdrożenie takiego szkolenia może miec wpływ na poprawę bezpieczeństwa na obszarach wodnych i istotne znaczenie w usprawnianiu organizacji użycia psów we wskazanej, rozszerzonej kategorii.

* Źródło – dane uzyskane z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie

Powrót na górę strony