Struktura KGP

Struktura Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komendant
Główny
Policji
Zastępca
KGP
Zastępca
KGP
Pierwszy
Zastępca
KGP
Gabinet
Komendanta
Głównego
Policji
Biuro
Komunikacji
Społecznej
Biuro Edukacji
Historycznej
- Muzeum Policji
Biuro Kadr,
Szkolenia
i Obsługi Prawnej
Biuro
Bezpieczeństwa
Informacji
Biuro
Kontroli
Wydział
Ochrony
Pracy
Zespół Audytu
Wewnętrznego
Biuro
Kryminalne
Biuro Wywiadu
i Informacji Kryminalnych
Biuro
do Walki z
Cyber-
przestępczością
Biuro
Międzynarodowej
Współpracy
Policji
Biuro
Prewencji
Biuro Ruchu
Drogowego
Główny Sztab
Policji
Biuro
Logistyki
Policji
Biuro
Łączności
i Informatyki
Biuro
Finansów
Powrót na górę strony