Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dowódcy XXX zmiany JSPP w Kosowie - Ogłoszenia - O Policji

Ogłoszenia

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dowódcy XXX zmiany JSPP w Kosowie

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z ponownym wyłonieniem dowódcy XXX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

W związku z powyższym proszę o rozpowszechnienie niniejszego pisma (w formie załącznika) w podległych Państwu jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji. Niezwykle istotne jest, aby informacja o warunkach służby, terminie zgłoszeń i kryteriach doboru kandydatów dotarła do wszystkich zainteresowanych policjantów.

Oficer Policji kandydujący do objęcia stanowiska dowódcy JSPP ma obowiązek złożyć raport, z zachowaniem drogi służbowej, potwierdzający chęć objęcia ww. stanowiska oraz uzyskania opinii, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, odpowiednio: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji — uzyskanie negatywnego stanowiska przełożonego nie wpływa na dalszą drogę służbową raportu. Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące kryteria/posiadać:

 1. stopień służbowy oficera Policji,

 2. znajomość języka angielskiego na poziomie „B2”,

 3. doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,

 4. minimum od 2 lat prawo jazdy kat „B”,

 5. bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,

 6. uregulowaną sytuację rodzinną.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dowódcy JSPP w Kosowie przebiegać będzie w trzech etapach.

Etap I — realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie chęci objęcia ww. wymienionego stanowisk przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Na raportach należy umieścić niżej wymienione informacje dot. kandydata na stanowiska dowódcze JSPP:

 • ocena wykonywanych zdań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie — wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,

 • wyciąg z przebiegu służby,

 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,

 • korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,

 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.
   

Etap II — realizowany w jednostkach organizacyjnych Policji na szczeblu KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, KWP, KSP, WSPol., CSP, SP, CLKP – rozmowa z psychologiem.

Kandydaci na stanowisko dowódcy JSPP miejsce i termin spotkania z psychologiem uzgadniają z komórką kadrową właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

Oficerowie Policji z komórek organizacyjnych CBŚP oraz BSWP wykonujący zadania na terenie poszczególnych województw zgłoszą się do psychologa właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18 poz. 135 z późn. zm.).

 

Natomiast oficerowie Policji z komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA” oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, zgłoszą się odpowiednio do:

a) Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,

b) Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ostateczny wynik rozmowy („pozytywny/negatywny”) psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

Raporty oficerów Policji zgłaszających chęć objęcia stanowiska dowódcy JSPP w Kosowie, niezależnie od wyników etapu I i II, należy przesłać do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP do dnia 21 czerwca 2019 r.
 

ETAP III — realizowany w Komendzie Głównej Policji, Warszawa ul. Puławska 148/150 w dniu 3 lipca 2019 r.

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni oficerowie Policji, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem (również ci, którzy nie uzyskali zgody przełożonego).

Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego – część pisemna,

 • wywiad lekarski,

 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),

 • egzamin z języka angielskiego – część ustna,

 • rozmowę kwalifikacyjną (wiedza policyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy prawne regulujące udział polskiej Policji w misji w Kosowie, struktura Eulexu).

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod nr telefonów: 72 150-66 lub 72 132-85.

Polska Policja