Ogłoszenia

Postępowanie kwalifikacyjne dla policjantów kandydujących do składu osobowego XXX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

Policjant zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd do Kosowa w ramach JSPP powinien złożyć, z zachowaniem drogi służbowej, podlegający zaopiniowaniu przez przełożonych, raport potwierdzający chęć udziału w misji EULEX w ramach JSPP, skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, oraz musi spełniać niżej wymienione kryteria obowiązkowe:

- minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,

- ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,

- minimum od 2 lat posiadać prawo jazdy kat. „B”,

- posiadać bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,

-  uregulowana sytuacja rodzinna,

- posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy oficerów Policji).

Ponadto wskazane jest, aby kandydat spełniał poniższe kryteria dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie:

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2”,
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C”,
 • wzrost powyżej 180 cm.

Decyzją Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji raporty policjantów, którzy zakończyli służbę w grudniu 2018 r. w ramach XXVIII rotacji JSPP oraz policjantów zakwalifikowanych do składu osobowego Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji przewidzianych do wysłania w rejon działania misji w 2019 r., zostaną rozpatrzone negatywnie.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach.

ETAP I – realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie chęci wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce.

Na raportach należy umieścić niżej wymienione informacje dot. kandydata do służby w JSPP:

 • ocena wykonywanych zadań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie - wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,
 • korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,
 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji, biur KGP, CLKP.

ETAP II – realizowany w jednostkach organizacyjnych Policji na szczeblu KGP, CBŚP, BSWP, KWP, KSP, WSPol., CSP, SP, CLKP – rozmowa z psychologiem.

O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP i BSWP wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji /Dz. Urz. KGP Nr 18 poz. 135 z późn. zm./). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

- Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,
- Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ostateczny wynik rozmowy („pozytywny/negatywny”) psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

ETAP III – realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, we wskazanej jednostce szkoleniowej Policji, w dniach 01-10 kwietnia 2019 r.

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia służby: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego (dotyczy oficerów Policji oraz funkcjonariuszy zgłaszających umiejętność posługiwania się językiem angielskim),
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie.

Raporty policjantów zgłaszających chęć służby w ramach XXX zmiany JSPP w Kosowie, należy przesłać do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP do dnia 01 marca 2019 r.

Warunki socjalne i należności finansowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) przysługuje:

 1. dodatek zagraniczny w wysokości np.: policjant/pielęgniarz – 42,50 PLN, policjant kierowca – 45,00 PLN, dowódca drużyny – 52,50 PLN, dowódca plutonu 57,50 PLN dziennie,
 2. ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej.

Ponadto, zgodnie z mandatem misji, przysługuje per-diem w wysokości około 95 Euro dziennie (środki finansowe na indywidualne utrzymanie policjanta wypłacane przez misję).

UWAGA !!!!:

Koszt wyżywienia w wysokości około 11.50 Euro dziennie, funkcjonariusz pokrywa we własnym zakresie w miejscu zakwaterowania.

Niewykorzystanie urlopu w trakcie okresu delegowania skutkuje jego utratą (z ważnych przyczyn służbowych zastrzega się ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości).

Podróże do kraju organizowane są we własnym zakresie (autokar wynajęty przez policjantów z prywatnej firmy lub indywidualnie samolot liniami komercyjnymi).

Policjanci zachowują prawo do otrzymywania uposażenia w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili delegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie jego delegowania do służby poza granicami państwa.

Nienormowany czas służby w zależności od potrzeb na terenie misji

Warunki socjalno-bytowe:

 • jednostka stacjonuje w Kosowskiej Mitrowicy,
 • każdy pluton mieszka w swoim kontenerze mieszkalnym,
 • w kontenerze pokoje 3 osobowe (w każdym klimatyzator),
 • na terenie bazy jest; świetlica, sala telewizyjna, siłownia.

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod nr telefonów: 72 150-66 lub 72 154-49.

Polska Policja