Ogłoszenia

KGP

Kurs specjalistyczny dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych poza granicami kraju – edycja 2018 angielskojęzyczna i edycja 2018 francuskojęzyczna (tzw. „kurs UN”)

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystąpił do realizacji czynności związanych z wyselekcjonowaniem grupy kandydatów na kurs specjalistyczny dla policjantów – ekspertów.

Kandydaci zainteresowani udziałem w czynnościach związanych z selekcją na ww. kurs powinni spełniać następujące kryteria:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom „B2”) lub dobra znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie (minimum poziom „B1”),
  • minimum osiem lat stażu pracy w Policji (stan na dzień składania raportu),
  • prawo jazdy kat. „B” z minimum dwuletnim doświadczeniem,
  • bardzo dobry stan zdrowia.

Egzamin kwalifikujący obejmować będzie:

  • test z języka angielskiego (ustny i pisemny) lub test z języka francuskiego (ustny i pisemny),
  • sprawdzian umiejętności kierowania samochodem osobowym,
  • ocenę zdolności interpersonalnych i motywacji.

Policjanci zainteresowani udziałem w ww. postępowaniu winni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej. Termin składania raportów zostanie określony przez komórki kadrowe właściwych KWP, SP oraz Biur KGP.

Do egzaminu dopuszczeni zostaną wszyscy policjanci, którzy spełnią warunki formalne (również bez zgody przełożonego). Natomiast przy kierowaniu na sam kurs pierwszeństwo będą mieli funkcjonariusze, którzy uzyskali poparcie przełożonych oraz najwyższe oceny podczas przedmiotowego postępowania.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w drugiej połowie lipca 2018 r.