Nabór policjantów na ocenę predyspozycji w ramach tzw. kursu "UN" - Ogłoszenia - O Policji

Ogłoszenia

Nabór policjantów na ocenę predyspozycji w ramach tzw. kursu "UN"

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach policyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 2018/2019.

Funkcjonariusze zainteresowani udziałem w czynnościach związanych z dopuszczeniem do pełnienia służby w charakterze ekspertów poza granicami kraju, powinni spełniać następujące kryteria:

1. Wymagania podstawowe:

a) ukończony z wynikiem pozytywnym kurs dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych – tzw. „kurs UN” (nie dotyczy f-szy, którzy w ciągu ostatnich 2 lat pełnili służbę w charakterze ekspertów w misjach poza granicami kraju),

b) bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2),

c) minimum 8 lat stażu pracy w Policji,

d) prawo jazdy kat. „B” z co najmniej dwuletnim stażem (doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4),

e) pozytywna opinia w miejscu pełnienia służby,

f) bardzo dobry stan zdrowia.
 

2. Wymagania dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

a) doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych na stanowiskach kierowniczych/dowódczych oraz specjalistów/ekspertów,

b) poświadczone certyfikatem uczestnictwo w szkoleniach krajowych i/lub zagranicznych w zakresie misji poza granicami kraju oraz tematyki dot. zarządzania kryzysowego,

c) unormowana sytuacja osobista/rodzinna,

d) znajomość struktur i zasad funkcjonowania aktualnych misji UE i ONZ oraz priorytetów polityki bezpieczeństwa ww. organizacji,

e) znajomość innych jęz. obcych,

f) pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich,

g) doświadczenie w realizacji zadań dochodzeniowo-śledczych oraz czynności operacyjnych pionu kryminalnego,

h) poświadczenie bezpieczeństwa UE, poświadczenie bezpieczeństwa NATO.

Policjanci zainteresowani udziałem w ww. postępowaniu winni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, poprzez właściwe komórki w sprawach kadrowych KWP, KSP, CBŚP, WSPol, SP, CSP oraz Biur KGP. Raporty winny wpłynąć do Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nie później jak do dnia 22 grudnia 2017 r. Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego wstępnie zaplanowane jest na połowę stycznia 2018 r.

(BMWP KGP)