Oficerowie łącznikowi Policji - Oficerowie łącznikowi - O Policji

Oficerowie łącznikowi

Oficerowie łącznikowi Policji

OFICER ŁĄCZNIKOWY POLICJI:

Oficerem łącznikowym Policji jest oficer Policji akredytowany przy polskiej placówce dyplomatycznej na podstawie Porozumienia z 22 grudnia 1994 roku między Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia w niektórych polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych stanowiska oficera łącznikowego Policji lub Straży Granicznej.

Oficer łącznikowy Policji reprezentuje Policję, ale także jako etatowy pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest de facto przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Oficer łącznikowy Policji, będąc członkiem służby zagranicznej, posiada stopień, immunitet i paszport dyplomatyczny. Stąd też status formalny i merytoryczny oficera łącznikowego Policji jest znacząco różny od statusu innych policjantów realizujących zadania poza granicami kraju.

Oficerów łącznikowych Policji mianuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej MSZ na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych. Kandydaci na stanowiska oficerów łącznikowych wyłaniani są w postępowaniu konkursowym, przeprowadzanym przez zespół powoływany każdorazowo przez Komendanta Głównego Policji.

SIEĆ OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH - STAN OBECNY, RYS HISTORYCZNY:

Obecnie polska Policja posiada oficerów łącznikowych w 4 krajach europejskich:

 • Republika Francuska – stanowisko utworzone w 2008 roku; od 2014 roku służbę pełni mł.insp. Dariusz Stachowiak– radca Ambasady RP w Paryżu;
 • Republika Federalna Niemiec – stanowisko utworzone w 1997 roku. Od 2014 roku służbę pełni podinsp. Wiesław Gom – radca Ambasady RP w Berlinie;
 • Ukraina – stanowisko utworzono w 1997. Obecnie oficerem łącznikowym w randze radcy jest mł. insp. Tomasz Bielecki;
 • Republika Białorusi – stanowisko utworzone w 2005 roku. Z dniem 15 grudnia 2014r. na stanowisko radcy Ambasady RP w Mińsku mianowany został mł. insp. Marcin Chruściel;

 

W pierwszych miesiącach 2015 roku planowane jest obsadzenie stanowisk oficerów łącznikowych w Federacji Rosyjskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Ponadto, w historii sieci polskich oficerów łącznikowych polska Policja posiadała stanowiska w następujących krajach:

 • Litwa – stanowisko utworzono w 2004 roku. Funkcjonowało do grudnia 2005 roku;
 • Słowacja – stanowisko powstało w połowie 2005 roku. Funkcjonowało do grudnia 2005;
 • Republika Węgierska – stanowisko utworzono w marcu 2005 roku. Funkcjonowało do listopada 2007 roku;
 • Rumunia – utworzone na początku 2006 roku. Funkcjonowało do czerwca 2008 roku;
 • Królestwo Niderlandów – stanowisko funkcjonowało w latach 2000-2014.

KRYTERIA DOBORU I PODSTAWOWE ZADANIA OFICERA ŁĄCZNIKOWEGO POLICJI:

Kandydatem na stanowisko oficera łącznikowego Policji może być oficer Policji będący w korpusie starszych oficerów, posiadający bardzo dobrą znajomość j. angielskiego lub jednego z oficjalnych języków Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych Interpol. Kandydat musi także posiadać staż służby i doświadczenie zawodowe wynikające z realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości lub prowadzenia współpracy międzynarodowej Policji. Wśród kryteriów pożądanych jest doświadczenie wynikające z pełnienia służby poza granicami kraju, np. w ramach misji pokojowych.

Do podstawowych zadań oficera łącznikowego Policji należy m.in:

 • utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami służb centralnej jednostki policyjnej, w szczególności: służbą do walki ze zorganizowaną przestępczością, do walki z przestępczością kryminalną, do walki z przestępczością ekonomiczną, służbą dochodzeniowo-śledczą, a także z krajowym biurem Interpolu, krajową jednostką Europolu, Biurem SIRENE i innymi oficerami łącznikowymi;
 • inspirowanie i uczestnictwo w przygotowaniach wspólnych przedsięwzięć np. skoordynowanych operacji w rejonach przygranicznych Polski i krajów akredytacji;
 • koordynowanie pomocy prawnej realizowanej przez policje-milicje krajów akredytacji na rzecz polskiej Policji;
 • wymiana informacji dotyczących działania innych pionów Policji służących umacnianiu wzajemnej współpracy;

Ponadto, przekazywanie informacji dotyczących m.in.:

 • zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ewentualnych związkach tych zdarzeń z Polską;
 • doświadczeń państwa przyjmującego w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze zorganizowanym, w tym nt. nowych trendów, nowych metod działania sprawców oraz nowych zjawisk w tym obszarze;
 • międzynarodowych grup przestępczych działających w państwie przyjmującym oraz wpływu tej działalności na zagrożenie przestępczością w Polsce;
 • obywateli polskich będących zarówno ofiarami, jak i sprawcami przestępstw;

Dodatkowo:

 • promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej;
 • realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów ze służbami koordynującymi współpracę międzynarodową polskiej Policji oraz ze służbami policyjnymi-milicyjnymi i innymi stosownymi instytucjami kraju akredytacji;
 • udział w organizacji wizyt delegacji polskiej Policji w kraju przyjmującym oraz delegacji policji-milicji państwa akredytacji w Polsce;

KOORDYNACJA I NADZÓR NAD SIECIĄ OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLICJI:

Od maja 2008 roku, w strukturze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji funkcjonuje Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych, w którym wyodrębniono Zespół ds. Oficerów Łącznikowych.

Do zadań Zespołu należy kompleksowa obsługa organizacyjno-logistyczna oficerów łącznikowych Policji oraz przygotowywanie opracowań, w tym planów rozwoju sieci oficerów łącznikowych, dotyczących instytucji oficera łącznikowego Policji. Ponadto, Zespół koordynuje działania podmiotów policyjnych i poza policyjnych biorących udział w tworzeniu sieci oficerów łącznikowych. Zadaniem Zespołu jest także przygotowywanie pod względem merytorycznym, konferencji, narad i spotkań z udziałem oficerów łącznikowych.

Istotnym elementem w procesie nadzoru i koordynacji sieci oficerów łącznikowych polskiej Policji jest prowadzona na bieżąca ocena pracy oficerów łącznikowych oparta o system narzędzi ewaluacyjnych.

Istotę systemu stanowią dwie formy ewaluacji:

 • forma pierwsza – monitoring funkcjonowania oficera łącznikowego Policji, która obejmuje takie metody jak:
  • - analizę sprawozdań i materiałów nadsyłanych przez oficerów łącznikowych,
  • - badania ankietowe.
 • forma druga – inspekcje stanowisk, która obejmuje takie metody jak:
  • -  lustrację,
  • -  wywiad.

Próba podejścia systemowego do kwestii oceny stanowiska oficera łącznikowego Policji jest pierwszą tego typu inicjatywą w piętnastoletniej historii funkcjonowania tych stanowisk.

W 2008 roku, w rezultacie ogólnopolskich badań ankietowych dotyczących mocnych i słabych stron polskiej Policji okazało się, że przygotowanie merytoryczne oficerów łącznikowych polskiej Policji zostało usytuowane przez respondentów na pierwszym miejscu wśród bardzo mocnych stron Policji.

SZKOLENIA, NARADY I SPOTKANIA Z UDZIAŁEM OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLICJI:

 • W 2006 roku, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja: Rola oficera łącznikowego w procesie międzynarodowej współpracy Policji, która była poświęcona w całości instytucji oficera łącznikowego. Honorowy patronat nad konferencją objął ówczesny Wiceprezes Rady Ministrów Pan Ludwik Dorn. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. Krzysztof Indecki – Kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele policji/milicji większości państw posiadających w Polsce swoich oficerów łącznikowych.
 • Ponadto, od roku 2005 oficerowie łącznikowi uczestniczą w organizowanych rokrocznie kursach doskonalenia zawodowego. Szczególna pozycja oficerów łącznikowych, a zwłaszcza ich szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie zawodowe sprawia, że każdorazowo, czynione są starania, aby oferta programowa szkolenia doskonalącego była możliwie bogata. Dodatkowo, oficerowie łącznikowi Policji systematycznie uczestniczą w naradach rocznych Policji oraz naradach z Kierownictwem Policji, podczas których prezentują roczne sprawozdania ze swojej działalności.