Oficerowie łącznikowi Policji - Oficerowie łącznikowi - O Policji

Oficerowie łącznikowi

Oficerowie łącznikowi Policji

OFICER ŁĄCZNIKOWY POLICJI:

Oficer łącznikowy Policji reprezentuje Policję, ale także jako etatowy pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest de facto przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Oficer łącznikowy Policji, będąc członkiem służby zagranicznej, posiada stopień, immunitet i paszport dyplomatyczny. Stąd też status formalny i merytoryczny oficera łącznikowego Policji jest znacząco różny od statusu innych policjantów realizujących zadania poza granicami kraju.

Oficerów łącznikowych Policji mianuje i odwołuje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych. Kandydaci na stanowiska oficerów łącznikowych wyłaniani są w postępowaniu konkursowym, przeprowadzanym przez zespół powoływany każdorazowo przez Komendanta Głównego Policji.

PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA STANOWISK OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLICJI:

 • Porozumienie z 31 lipca 2015 między Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad funkcjonowania stanowisk oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej w placówkach zagranicznych RP.
 • Porozumienie z dnia 11 października 2007 roku między Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej i Szefem Służby Celnej w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej przez Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Celną.

SIEĆ OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH STAN OBECNY, RYS HISTORYCZNY:

Obecnie polska Policja posiada oficerów łącznikowych w 7 krajach europejskich:

 • Republika Francuska – stanowisko utworzone w 2008 roku; od 2014 roku służbę pełni mł. insp. Dariusz Stachowiak – radca Ambasady RP w Paryżu;
 • Republika Federalna Niemiec – stanowisko utworzone w 1997 roku. Od 2014 roku służbę pełni podinsp. Wiesław Gom – radca Ambasady RP w Berlinie;
 • Ukraina – stanowisko utworzono w 1997. Obecnie oficerem łącznikowym jest mł. insp. Tomasz Bielecki  – radca Ambasady RP w Kijowie;
 • Republika Białorusi – stanowisko utworzone w 2005 roku. Z dniem 15 grudnia 2014 r. na stanowisko radcy Ambasady RP w Mińsku mianowany został mł. insp. Marcin Chruściel;
 • Wielka Brytania – stanowisko utworzone w 2008 roku, a w 2016 roku podjęta została decyzja o oddelegowaniu drugiego funkcjonariusza na stanowisko oficera łącznikowego w Londynie. Z dniem 9 lutego 2015 roku na stanowisko radcy Ambasady RP w Londynie mianowana została mł. insp. Monika Sokołowska. Z dniem 17 listopada 2017 r. stanowisko radcy Ambasady RP w Londynie objął podinsp. Bartosz Furgała;
 • Federacja Rosyjska – stanowisko utworzone w 1995 roku. Z dniem 19 stycznia 2015 roku na stanowisko radcy Ambasady RP w Moskwie mianowana została podinsp. Kinga Badeńska.
 • Republika Turcji – stanowisko utworzone w 2015 roku. Z dniem 5 października 2015 roku pełnienie stanowiska oficera łącznikowego w Ankarze powierzono mł. insp. Ireneuszowi Sieńko.

Ponadto, w historii sieci polskich oficerów łącznikowych polska Policja posiadała stanowiska w następujących krajach:

 • Litwa – stanowisko utworzono w 2004 roku. Funkcjonowało do grudnia 2005 roku;
 • Słowacja – stanowisko powstało w połowie 2005 roku. Funkcjonowało do grudnia 2005;
 • Republika Węgierska – stanowisko utworzono w marcu 2005 roku. Funkcjonowało do listopada 2007 roku;
 • Rumunia – utworzone na początku 2006 roku. Funkcjonowało do czerwca 2008 roku;
 • Królestwo Niderlandów – stanowisko funkcjonowało w latach 2000-2014.

KRYTERIA DOBORU I PODSTAWOWE ZADANIA OFICERA ŁĄCZNIKOWEGO POLICJI:

Kandydatem na stanowisko oficera łącznikowego Policji może być oficer Policji będący w korpusie starszych oficerów, posiadający bardzo dobrą znajomość j. angielskiego lub jednego z oficjalnych języków Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych Interpol. Kandydat musi także posiadać staż służby i doświadczenie zawodowe wynikające z realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości lub prowadzenia współpracy międzynarodowej Policji. Wśród kryteriów pożądanych jest doświadczenie wynikające z pełnienia służby poza granicami kraju, np. w ramach misji pokojowych.

Do podstawowych zadań oficera łącznikowego Policji należy m.in:

 • utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami służb centralnej jednostki policyjnej, w szczególności: służbą do walki ze zorganizowaną przestępczością, do walki z przestępczością kryminalną, do walki z przestępczością ekonomiczną, służbą dochodzeniowo-śledczą, a także z krajowym biurem Interpolu, krajową jednostką Europolu, Biurem SIRENE i innymi oficerami łącznikowymi;
 • inspirowanie i uczestnictwo w przygotowaniach wspólnych przedsięwzięć np. skoordynowanych operacji w rejonach przygranicznych Polski i krajów akredytacji;
 • koordynowanie pomocy prawnej realizowanej przez policje-milicje krajów akredytacji na rzecz polskiej Policji;
 • wymiana informacji dotyczących działania innych pionów Policji służących umacnianiu wzajemnej współpracy;

Ponadto, przekazywanie informacji dotyczących m.in.:

 • zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ewentualnych związkach tych zdarzeń z Polską;
 • doświadczeń państwa przyjmującego w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze zorganizowanym, w tym nt. nowych trendów, nowych metod działania sprawców oraz nowych zjawisk w tym obszarze;
 • międzynarodowych grup przestępczych działających w państwie przyjmującym oraz wpływu tej działalności na zagrożenie przestępczością w Polsce;
 • obywateli polskich będących zarówno ofiarami, jak i sprawcami przestępstw;

Dodatkowo:

 • promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej;
 • realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów ze służbami koordynującymi współpracę międzynarodową polskiej Policji oraz ze służbami policyjnymi-milicyjnymi i innymi stosownymi instytucjami kraju akredytacji;
 • udział w organizacji wizyt delegacji polskiej Policji w kraju przyjmującym oraz delegacji policji-milicji państwa akredytacji w Polsce;

KOORDYNACJA I NADZÓR NAD SIECIĄ OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLICJI:

Od maja 2008 roku, w strukturze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji funkcjonuje Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych, w którym wyodrębniono Zespół ds. Oficerów Łącznikowych.

Do zadań Zespołu należy kompleksowa obsługa organizacyjno-logistyczna oficerów łącznikowych Policji oraz przygotowywanie opracowań, w tym planów rozwoju sieci oficerów łącznikowych, dotyczących instytucji oficera łącznikowego Policji. Ponadto, Zespół koordynuje działania podmiotów policyjnych i poza policyjnych biorących udział w tworzeniu sieci oficerów łącznikowych. Zadaniem Zespołu jest także przygotowywanie pod względem merytorycznym, konferencji, narad i spotkań z udziałem oficerów łącznikowych.

Istotnym elementem w procesie nadzoru i koordynacji sieci oficerów łącznikowych polskiej Policji jest prowadzona na bieżąca ocena pracy oficerów łącznikowych oparta o system narzędzi ewaluacyjnych.

Istotę systemu stanowią dwie formy ewaluacji:

 • forma pierwsza – monitoring funkcjonowania oficera łącznikowego Policji, która obejmuje takie metody jak:
  • - analizę sprawozdań i materiałów nadsyłanych przez oficerów łącznikowych,
  • - badania ankietowe.
 • forma druga – inspekcje stanowisk, która obejmuje takie metody jak:
  • -  lustrację,
  • -  wywiad.

Próba podejścia systemowego do kwestii oceny stanowiska oficera łącznikowego Policji jest pierwszą tego typu inicjatywą w piętnastoletniej historii funkcjonowania tych stanowisk.

W 2008 roku, w rezultacie ogólnopolskich badań ankietowych dotyczących mocnych i słabych stron polskiej Policji okazało się, że przygotowanie merytoryczne oficerów łącznikowych polskiej Policji zostało usytuowane przez respondentów na pierwszym miejscu wśród bardzo mocnych stron Policji.