EUAM na Ukrainie - Misje pokojowe - O Policji

Misje pokojowe

KGP

EUAM na Ukrainie

Misja Doradcza Unii Europejskiej na Ukrainie (European Union Advisory Mission Ukraine) jest misją cywilną powołaną Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 22 lipca 2014 roku (nr 2014/486/CSFP) w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Przedstawiciele Unii Europejskiej zostali zaproszeni na Ukrainę po wydarzeniach „Euromajdanu”, które miały miejsce w latach 2013 – 2014. Mandat misji przewiduje wsparcie reform cywilnego sektora bezpieczeństwa publicznego i zakłada jej działanie na Ukrainie do 30 listopada 2017 r. Misja nie posiada mandatu wykonawczego.

Cywilny sektor bezpieczeństwa to przede wszystkim służby odpowiedzialne za porządek prawny takie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja Narodowa, Narodowe Biuro Antykorupcyjne, Służba Bezpieczeństwa, Straż Graniczna, Biuro Prokuratora Generalnego czy sądy. Ze wspomnianymi agencjami misja współpracuje na porządku dziennym udzielając wsparcia i doradzając na poziomie strategicznym, kierując się hasłem „Advising for trust”, czyli doradzanie dla zaufania. EUAM współpracuje również z przedstawicielami parlamentu, organizacji pozarządowych i społecznych, a także pozostałymi organizacjami międzynarodowymi takimi jak Organizacja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Europy, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Działania misji EUAM na Ukrainie opierają się na trzech głównych podstawach:

  • strategiczne doradztwo przy reformach cywilnego sektora bezpieczeństwa – czyli wspomaganie rozwijania strategii rozwoju służb będących w zainteresowaniu misji,
  • wsparcie implementacji reform – czyli doradztwo na poziomie operacyjnym, a także prowadzenie szkoleń i realizowanie projektów,
  • współpraca i koordynacja – zapewnienie, że podejmowane działania i reformy są skoordynowane pomiędzy stroną ukraińską a międzynarodowymi organizacjami.

Ponadto misja w swoich działaniach kieruje się pięcioma priorytetami:

  • podział kompetencji – działania zmierzają do rozdziału funkcji i zadań pomiędzy służby w celu uniknięcia dublowania kompetencji,
  • community policing – partnerstwo pomiędzy służbami a społeczeństwem,
  • porządek publiczny – zapewnienie, że działania władz zagwarantują prawo do wolności zgromadzeń, a działania służb będą zgdone z europejskimi standardami i poszanowaniem praw człowieka,
  • służba śledcza – wzmocnienie i wsparcie możliwości służb w prowadzeniu spraw kryminalnych, w tym przede wszystkim związanych z przestępstwami korupcyjnymi,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi – praca przy tworzeniu mechanizmów zapewniających właściwe wykorzystanie kadr w celu uzyskania dobrze funkcjonujących służb publicznych.

Aktualnie w skład misji wchodzi prawie 200 osób, z czego 100 to personel międzynarodowy. W sklad personelu misji wchodzą przedstawiciele nie tylko większości krajów Unii Europejskiej, lecz także reprezentanci państw trzecich takich jak Kanada, Norwegia, a poprzednio również Gruzja i Turcja.

Polski kontyngent policyjny wydzielony do udziału w Misji Doradczej EUAM na Ukrainie został powołany Uchwałą Rady Ministrów z maja 2015 r., a w jego skład może wchodzić maksymalnie 10 policjantów. W tej chwili służbę pełni jeden funkcjonariusz Policji, który jest jednocześnie jedynym przedstawicielem Polski w misji.

Aktualnie misja powiększa się, co jest wynikiem zmian w mandacie polegających na uzyskaniu możliwości doradztwa na poziomie operacyjnym, a także spowodowane możliwością prowadzenia szkoleń dla strony ukraińskiej. W chwili obecnej trwają także prace związane z przygotowaniem dwóch stacji terenowych, tzw. „regional presence” we Lwowie i Charkowie, które będą realizować priorytety misji w obwodach Ukrainy.