Europejski Program Wymiany Policyjnej w 2013 r. - Europejski Program Wymiany Policyjnej - O Policji

Europejski Program Wymiany Policyjnej

Europejski Program Wymiany Policyjnej w 2013 r.

Europejski Program Wymiany Policyjnej jest sztandarowym produktem i wizytówką działalności szkoleniowej Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) oferując przedstawicielom organów egzekwowania prawa możliwość wymiany praktycznych doświadczeń międzynarodowych podczas trwających do 2 tygodni wyjazdów odbywających się na zasadzie wzajemności (delegowanie uczestnika wiąże się ze sprawowaniem przez niego funkcji opiekuna w trakcie rewizyty dopasowanej przez CEPOL osoby). Częścią składową programu jest także organizacja i realizacja wizyt studyjnych w siedzibach agencji unijnych w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Program wypełnia misję agencji polegającą na tworzeniu współpracy policyjnej przez edukację z korzyścią dla obywateli UE, w szczególności poprzez:

 • promocję mobilności oraz wymianę przedstawicieli policji w kontekście doskonalenia praktycznych programów szkolenia
 • stworzenie wspólnego zasobu wiedzy praktycznej w różnych dziedzinach pracy policji
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk na poziomie europejskim
 • wniesienie wkładu do stworzenia europejskiej tożsamości policyjnej
 • zachęcenie do wzajemnego zaufania, nawiązywania kontaktów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych w ramach europejskiej współpracy policyjnej

W roku bieżącym program podzielony został na 5 komponentów:

 • funkcjonariusze i pracownicy policji,
 • kadra kierownicza,
 • wykładowcy - kadra szkoleniowa,
 • przedstawiciele zajmujący się działalnością naukowo-badawczą,
 • reprezentanci instytucji współpracujących z policją (Straż Graniczna, Służba Celna),

Oddzielnie przeprowadzony został nabór zgłoszeń w ramach dodatkowego komponentu współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i Turcji

Wymiana organizowana jest w obszarach tematycznych zidentyfikowanych jako najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy oraz jej obywateli.

Podstawowym kryterium doboru uczestników jest umiejętność komunikacji w języku angielskim, 3-letnie doświadczenie w zakresie objętym programem oraz wymóg przekazania nowo uzyskanej wiedzy oraz umiejętności w systemie kaskadowym na podstawie opracowanego przez siebie planu, natomiast sama organizacja wymiany niemal w całości realizowana jest w ramach budżetu CEPOL (zapewniony przelot, zakwaterowanie oraz częściowe wyżywienie).

Kwestię ważności oraz istoty Europejskiego Program Wymiany Policyjnej jako części planu realizującego założenia Programu Sztokholmskiego oraz kluczowego elementu systemu szkolenia i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli porządku publicznego podnosiła również komisarz do spraw wewnętrznych UE Pani Cecilia Malmström podczas swojej ostatniej wizyty w siedzibie CEPOL.

Zaangażowanie strony polskiej

Polska jest jednym z najliczniej reprezentowanych państw UE w ramach  Europejskiego Programu Wymiany Policyjnej. Oficjalnie zgłoszonych zostało 28 przedstawicieli z naszego kraju, którzy brali udział w programie w ramach następujących zagadnień tematycznych:

 • cyberprzestępczość;
 • międzynarodowa wymiana informacji (SIS/SIRENE);
 • współpraca w ramach sieci ds. poszukiwań celowych (ENFAST);
 • zarządzanie imprezami masowymi;
 • szkolenie i tresura psów służbowych;
 • nielegalna migracja;
 • handel skradzionymi dziełami sztuki;
 • kryminalistyka;
 • środowisko nauczania (systemy szkolnictwa policyjnego);
 • realizacja wspólnych operacji/postępowań dochodzeniowo-śledczych.

Do programu zostali zgłoszeni funkcjonariusze i pracownicy Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a także przedstawiciele Straży Granicznej i Służby Celnej.

Jednocześnie warto podkreślić, iż w związku właściwą organizacją programu wymiany, a także zadowoleniem partnerów zagranicznych z pobytu w naszym kraju strona polska otrzymała szereg podziękowań między innymi z Litwy, Bułgarii, Estonii i Rumunii za perfekcyjne przygotowanie wizyt pod kątem logistycznym i programowym.

Ponadto 6-ciu funkcjonariuszy i pracowników polskiej policji uczestniczyło w czterech wizytach studyjnych w agencjach UE, stanowiących część składową programu, dzięki czemu mieli możliwość zapoznać się z realizacją podstawowych zadań oraz bieżącym funkcjonowaniem tych instytucji w praktyce.

 • 15-19.04.2013 Europejski Urząd Policji (Europol I wizyta)- 2 osoby;
 • 17-19.04.2013 Europejskie Centrum Monitorowania Narkomanii i Narkotyków (EMCDDA) – 1 osoba;
 • 19-21.06.2013 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – 2 osoby
 • 16-20.09.2013 Europejski Urząd Policji (Europol II wizyta)- 1 osoba;

Z roku na rok wzrasta liczba osób uczestniczących w programie w czym znaczący wkład wnosi strona polska. Za właściwą synchronizację i realizację wymiany w każdym państwie odpowiada wyznaczona osoba tzw. krajowy koordynator  ds. wymiany. W Polsce komórka koordynacyjna umiejscowiona jest w strukturze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Na przełomie listopada i grudnia br. w siedzibie Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL planowana jest konferencja podsumowująca dotychczas przeprowadzone działania związane z programem. Uczestniczyć w niej będą zarówno koordynatorzy jak i osoby bezpośrednio zaangażowane w wymianę.

Bliższe informacje w tym prezentacje video na temat programu można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej agencji: www.cepol.europa.eu.