Struktura Komendy Głównej Policji - Struktura KGP - O Policji

Struktura KGP

Struktura Komendy Głównej Policji

Komendant
Główny
Policji
Pierwszy
Zastępca
KGP
Zastępca
KGP
Zastępca
KGP
Gabinet
Komendanta
Głównego
Policji
Biuro
Komunikacji
Społecznej
Biuro Historii
i Tradycji Policji
Biuro Kadr,
Szkolenia
i Obsługi Prawnej
Biuro Spraw
Wewnętrznych
Biuro
Bezpieczeństwa
Informacji
Biuro
Kontroli
Zespół Audytu
Wewnętrznego
Biuro
Prewencji
Biuro Ruchu
Drogowego
Główny Sztab
Policji
Biuro
Operacji
Antyterrory­stycznych
Biuro
Kryminalne
Biuro Wywiadu
i Informacji Kryminalnych
Biuro
do Walki z
Cyberprze-
stępczością
Biuro
Międzynarodowej
Współpracy
Policji
Biuro
Logistyki
Policji
Biuro
Łączności
i Informatyki
Biuro
Finansów